Aydınlatma Beyanı


1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Veri sorumlusu sıfatıyla, Sultan Selim mah. Eski Büyükderece Cad. No:61/2 Kağıthane, İstanbul adresinde mukim Synergia Ofis Hizmetleri Anonim Şirketi (“Synergia”) olarak, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca sorumluluğumuzun tam idraki içerisinde, mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlenmesine, kaydedilmesine ve saklanmasına asgari ölçüde özen göstermekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Synergia tarafından elde edilen kimlik, e-posta, telefon numarası, ev adresi, ofis adresi, hizmet alım bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, işitsel ve görsel verileriniz, IP adresiniz, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileriniz toplanabilecek ve hukuk ve ahlak kurallarına uygun kapsam ve süreç içerisinde işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişlerinizi ulaştırmak ve siparişleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Elde edilen kişisel veriler, KVKK’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yurtiçi veya yurtdışında Synergia’nın çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde aktarılabilir, depolanabilir ve işlenebilir.

5. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veriler, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.

Kullanıcı, Synergia’ya başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.


Açık Rıza Beyanı


Sultan Selim mah. Eski Büyükderece Cad. No:61/2 Kağıthane, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Synergia Ofis Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Aydınlatma Beyanı okunmuştur ve söz konusu bu Aydınlatma Beyanı ile tarafıma işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, veri sorumluluğunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak açık rıza alma yükümlülüğü gerektiren istisnalar haricinde kişisel verilerimin Aydınlatma Beyanında yer alan sınırlar dahilinde kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine ve belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak onay veriyorum.

Detaylı bilgi için

İletişime Geçin

Girişimcilik ve şirket kurmayla ilgili daha detaylı bilgi için iletişime geçin,
uzmanlarımız sorularınızı yanıtlasın ve girişim yol haritanızı hazırlamanız için size yardımcı olsun.

İLETİŞİME GEÇİN